Громадська рада з питань забезпечення прав людини

Додаток №1 до наказу
ГУМВС України в Харківській області
від 03.04.2006 № 177

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при ГУМВС України в Харківській області
з питань забезпечення прав людини

1. Загальні положення

1.1. Громадська рада при ГУМВС України в Харківській області з питань забезпечення прав людини (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, який надає консультативно-методичну допомогу ГУМВС України в Харківській області (далі - Управління) в реалізації завдань Міністерства щодо дотримання прав людини, здійснює громадський контроль за дотриманням прав людини та діяльністю органів внутрішніх справ ГУМВС України в Харківській області.

1.2. Рада створюється з метою сприяння Управлінню в питаннях забезпечення прав людини, зміцнення законності, підвищення правової культури серед працівників органів внутрішніх справ, розуміння ними необхідності дотримання прав людини, укріплення взаємодії з громадськими правозахисними організаціями, підвищення правової культури та свідомості населення.

1.3. Рада у своїй діяльності керується міжнародними документами з прав людини, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного права та міжнародними угодами, Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС України, а також цим Положенням.

1.4. Рішення Ради носять рекомендаційний характер.

2. Основні завдання і напрямки діяльності Ради:

2.1. Сприяння впровадженню та дотриманню принципів прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.

2.2. Аналіз ефективності діяльності органів внутрішніх справ у напрямку дотримання прав людини, реалізації принципів відкритості й гласності в діяльності міліції, сприяння підвищенню її авторитету в суспільстві.

2.3. Розроблення, обговорення та сприяння впровадженню громадських ініціатив щодо укріплення законності та дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.

2.4. Сприяння вдосконаленню механізмів співпраці Управління з органами державної та представницької влади, Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, представником міністра внутрішніх справ України в Харківській області, політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації, науковими установами щодо поліпшення ситуації із захисту прав громадян, дотримання законності та правопорядку, формування правової культури населення.

2.5. Здійснення експертизи програм, ініціатив, окремих напрямків діяльності Управління стосовно дотримання прав людини, укріплення законності та правопорядку.

2.6. Консультування керівництва Управління з проблем забезпечення прав людини, складних поточних проблем політики, економіки, соціології, інших питань, що стосуються діяльності МВС України.

3. Основні функції членів Ради:
Члени Ради повинні виконувати такі функції:

3.1. Практична та методична допомога у формуванні дієвих механізмів дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.

3.2. Розгляд заяв фізичних і юридичних осіб або їхніх асоціацій про недотримання органами внутрішніх справ прав і свобод людини, закріплених у Конституції, міжнародному праві і національному законодавстві.

3.3. Інформування заявника про його Права і наявні можливості правового захисту і сприяння йому в доступі до цих засобів.

3.4. Здійснення посередницьких функцій для відновлення порушених прав і свобод за допомогою погоджувальної процедури.

3.5. Направлення заяв (від імені заявника або від свого імені) компетентним посадовим особам Управління для вирішення по суті.

3.6. Проведення громадських розслідувань щодо порушень прав людини працівниками органів внутрішніх справ, дотримуючись принципу невтручання в оперативно-службову діяльність.

3.7. Прийняття висновків за результатами проведеного громадського розслідування з передачею їх керівництву органів внутрішніх справ.

3.8. Проведення зустріч та бесід з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ з питань їх соціального захисту, умов праці, проблем дотримання працівниками міліції конституційних прав і свобод людини і громадянина.

3.9. Захист прав працівників органів внутрішніх справ.

3.10. Роз'яснення громадськості змісту програм, ініціатив, окремих напрямків діяльності МВС України, перш за все щодо дотримання прав людини.

3.11. Сприяння зміцненню зв'язків Управління з засобами масової інформації, висвітленню його діяльності.

3.12. Підтримання робочих стосунків із правозахисними організаціями та організаціями, які здійснюють нагляд за дотриманням прав людини.

4. Порядок формування та діяльності Ради:

4.1. Раду очолюють співголови. Співголови обираються членами Ради строком на два роки. Вони колегіально з членами Ради визначають пріоритетні напрямки діяльності. Співголови ведуть засідання Ради відповідно до цього Положення та Регламенту роботи Громадської ради при Управлінні з питань забезпечення прав людини (додається).

4.2. До складу Ради можуть включатися представники органів законодавчої, виконавчої, судової влади, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, представники органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій правозахисного спрямування, засобів масової інформації, науковці.

4.3. Кількість членів Ради визначається начальником Управління. Кожен член Ради може долучати до своєї діяльності експертів, які працюють на громадських засадах.

4.4. Відповідальний секретар, який затверджується начальником Управління, очолює секретаріат Ради, організовує поточну взаємодію Ради з органами, підрозділами та службами Управління, забезпечує підготовку та проведення засідань Ради, організаційно-технічне та документальне забезпечення діяльності Ради, у тому числі формує порядок денний, який виноситься на затвердження членів Ради, та список запрошених осіб {за погодженням з членами Ради). Для проведення цієї роботи в разі необхідності відповідальний секретар за згодою співголів Ради може залучати спеціалістів відповідних служб Управління.

4.5. З представників громадськості обирається секретар Ради, який допомагає відповідальному секретареві в здійсненні його функцій.

4.6. Члени Ради діють на громадських засадах.

5. Права та обов'язки членів Ради:
Члени Ради мають наступні права та обов'язки:

5.1. Участь у підготовці та проведенні засідань Ради, формуванні порядку денного, в обговоренні питань, винесених на її розгляд, у формуванні членів робочих груп.

5.2. Внесення пропозицій щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, а також пропозицій з питань, які обговорюються.

5.3. Ініціювання залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради.

5.4. У випадку незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Ради.

5.5. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання. Делегування повноважень членів Ради не допускається.

5.6. Вхід на територію Управління відповідно до встановленого пропускного режиму.

5.7. При проведенні громадського розслідування робити заяви про порушення прав людини працівниками органів внутрішніх справ:

- одержувати письмові або усні роз'яснення від усіх осіб (у тому числі державних посадових та службових осіб), що можуть мати інформацію про дане порушення, або в інший спосіб надати допомогу в розслідуванні;

- здійснювати інші дії, необхідні для проведення належної перевірки заяви, які не суперечать законодавству;

- вносити рекомендації службам та підрозділам Управління за результатами розслідування й оцінювати їх дії.

5.8. Участь у роботі мобільних груп на території Харківської області.

Склад Громадської Ради з питань дотримання прав людини при ГУМВС України в Харківській області

П.I.Б. Посада
Розвадовський Віктор Йосипович начальник Головного управління МВС України в Харківській області (співголова Громадської ради)
Фоменко Микола Іванович заступник начальника ГУМВС України в Харківській області, начальник штабу

Галаван Зіновій Степанович

заступник начальника Головного управління - начальник слідчого управління ГУМВС України в Харківській області
Лютий Валерій Васильович заступник начальника - начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в Харківській області
Савченко Олена Олександрівна помічник начальника ГУМВС України в Харківській області
Дягілєв Сергій Олександрович начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Харківській області
Бутенко Володимир Ілліч радник начальника ГУМВС України в Харківській області по роботі з ветеранами та громадськими організаціями
Хірний Олександр Костянтинович

голова Харківської обласної організації профспілки атестованих працівників ОВС України

Бандурка Олександр Маркович

голова науково-консультативної ради Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Говоруха Віктор Володимирович

директор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Стороженко Сергій Михайлович

заступник Голови Харківської обласної державної адміністрації

Власенко Сергій Вікторовіч

керівник «Штабу моніторингу правоохоронної діяльності органів міліції»

Зінченко Володимир Миколайович

голова Асоціації українських правників, адвокат, кандидат юридичних наук (співголова Громадської ради)

Бущенко Аркадій Петрович

голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини

Ведмідський Олексій Борисович

заступник голови ради екологічної групи "Печеніги"

Захаров Євген Юхимович

співголова Харківської правозахисної групи

Камчатний Михайло Борисович

голова Харківського обласного відділення ВГО "Комітет виборців України"

Климентьєв Василь Петрович

головний редактор газети "Новий стиль"

Клочко Людмила Михайлівна

завідуюча громадською приймальнею Харківської правозахисної групи

Кобзін Денис Олександрович

директор ХМГО "Харківський інститут соціальних досліджень"

Косий Микола Іванович

кореспондент газети "Голос України" в Харківській області

Мар'яновський Григорій Абрамович

координатор проектів Української секції Міжнародного товариства прав людини

Ніколаєва Марина Владиславівна

редактор відділу розслідувань телекомпанії "АТН"

Роханський Андрій Олегович

медико-юридичний експерт Харківської правозахисної групи

Сергєєв Анатолій Вікторович

адвокат Київської колегії адвокатури, заслужений юрист України, ветеран ОВС

Соболєв Василь Олександрович

професор кафедри прикладної соціології Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна

Токарєв Геннадій Володимирович

експерт Офісів громадського захисту в Україні, адвокат, координатор Офісу безоплатної правової допомоги

Чаричанський Олександр Олександрович

начальник правового департаменту громадської організації "ДНД", голова Української правозахисної адвокатської компанії "Алібі"

Черноусов Андрій Миколайович

експерт ХМГО "Харківський інститут соціальних досліджень" (секретар Громадської ради)

Чумак Юрій Володимирович

помічник Міністра МВС (відповідальний секретар Громадської ради)