Штаб мониторинга деятельности правоохранительных органов










Вернуться в раздел

Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю


 
 
  З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
  Про організаційно-правові основи боротьби з
  організованою злочинністю
 
 
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 35, ст.358 )
 
{ Вводиться в дію Постановою ВР
  N 3342-XII ( 3342-12 ) від 30.06.93, ВВР, 1993, N 35, ст.359 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 4001-XII ( 4001-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 24, ст.184
  N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 35
  N 461-XIV ( 461-14 ) від 02.03.99, ВВР, 1999, N 16, ст. 98
  N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
  редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
  Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
  N 1593-III ( 1593-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 24, ст.184
  N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
  N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117
  N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.236
  N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
  - набуває чинності 01.08.2003 року
  N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 }
 
  { Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
  Рішення Конституційного Суду
  N 9-рп/2004 ( v009p710-04 ) від 07.04.2004 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005
  N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
 
 
  { У тексті Закону слова "Управління по боротьбі з корупцією
  та організованою злочинністю" замінено словами "Головне
  управління по боротьбі з корупцією та організованою
  злочинністю" у відповідному відмінку згідно із Законом
  N 4001-XII ( 4001-12 ) від 24.02.94 }
   
  { У тексті Закону слова "Комісія Верховної Ради України з
  питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю"
  у всіх відмінках замінено словами "Комітет Верховної Ради
  України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
  діяльності та боротьби з організованою злочинністю і
  корупцією" у відповідних відмінках згідно із Законом
  N 461-XIV ( 461-14 ) від 02.03.99 }
 
  { У тексті Закону слова "Комітет Верховної Ради України
  з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
  діяльності та боротьби з організованою злочинністю і
  корупцією" у всіх відмінках замінено словами "Комітет
  Верховної Ради України з питань боротьби з організованою
  злочинністю і корупцією" у відповідних відмінках згідно
  із Законом N 1593-III ( 1593-14 ) від 23.03.2000 }
 
 
  Цей Закон визначає головні напрями загальнодержавної політики
та організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю.
 
  Розділ I
 
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
  Стаття 1. Поняття організованої злочинності
 
  1. Під організованою злочинністю в цьому Законі розуміється
сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та
діяльністю організованих злочинних угруповань.
  2. Види та ознаки цих злочинів, а також кримінально-правові
заходи щодо осіб, які вчинили такі злочини, встановлюються
Кримінальним кодексом України ( 2001-05, 2002-05 ).
 
  Стаття 2. Мета боротьби з організованою злочинністю
 
  Метою боротьби з організованою злочинністю є:
  встановлення контролю над організованою злочинністю, її
локалізація, нейтралізація та ліквідація;
  усунення причин і умов існування організованої злочинності.
 
  Стаття 3. Завдання Закону
 
  Основними завданнями цього Закону є:
  створення загальних правових і організаційних засад у сфері
боротьби з організованою злочинністю, сприяння її попередженню та
ліквідації;
  визначення системи державних органів, що ведуть боротьбу з
організованою злочинністю, та їх взаємовідносин;
  встановлення повноважень спеціальних державних органів по
боротьбі з організованою злочинністю та спеціальних заходів, що
здійснюються ними;
  встановлення обов'язків інших державних органів у сфері
боротьби з організованою злочинністю;
  правове забезпечення фінансових, матеріально-технічних та
інших умов, необхідних для боротьби з організованою злочинністю;
  забезпечення гарантій прав громадян і юридичних осіб під час
здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю.
 
  Стаття 4. Законодавство про боротьбу з організованою
  злочинністю
 
  1. Законодавство про боротьбу з організованою злочинністю
базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і включає цей
Закон, Кримінальний ( 2001-05, 2002-05 ) і
Кримінально-процесуальний кодекси України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ), закони України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про Службу безпеки
України" ( 2229-12 ), "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), інші закони,
міжнародно-правові угоди, учасником яких є Україна.
  2. Підзаконні акти, що регулюють відносини в сфері боротьби з
організованою злочинністю, не можуть встановлювати повноваження
державних органів чи обов'язки фізичних та юридичних осіб, які не
випливають з законів України.
 
  Стаття 5. Система органів, які здійснюють боротьбу з
  організованою злочинністю
 
  1. Систему державних органів, які здійснюють боротьбу з
організованою злочинністю, становлять:
  а) спеціально створені для боротьби з організованою
злочинністю державні органи;
  б) державні органи, які беруть участь у боротьбі з
організованою злочинністю в межах виконання покладених на них
інших основних функцій.
  2. До державних органів, спеціально створених для боротьби з
організованою злочинністю, належать:
  ( Положення підпункту "а" пункту 2 статті 5 втратили
чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення
Конституційного Суду N 9-рп/2004 ( v009p710-04 ) від 07.04.2004 )
а) Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю при Президенті України;
  б) спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України;
  в) спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки України.
  В разі необхідності Верховною Радою України на постійній або
тимчасовій основі можуть бути створені й інші спеціальні органи
для боротьби з організованою злочинністю.
  3. До державних органів, які беруть участь у боротьбі з
організованою злочинністю, належать:
  а) органи внутрішніх справ України і Служби безпеки України,
крім зазначених у пункті 2 цієї статті;
  б) органи прокуратури України;
  в) митні органи і органи Державної прикордонної служби
України; ( Підпункт "в" пункту 3 статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває
чинності з 01.08.2003 року )
  г) органи державної податкової служби та державної
контрольно-ревізійної служби;
  д) органи і установи виконання покарань; ( Пункт 3 статті 5
доповнено підпунктом "д" згідно із Законом N 312-XIV ( 312-14 )
від 11.12.98 )
  е) розвідувальний орган Міністерства оборони України; ( Пункт
3 статті 5 доповнено підпунктом "е" згідно із Законом N 3111-III
( 3111-14 ) від 07.03.2002 )
  є) Служба зовнішньої розвідки України. ( Пункт 3 статті 5
доповнено підпунктом "є" згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 )
від 15.12.2005 )
 
  Стаття 6. Основні напрями боротьби з організованою
  злочинністю
 
  Основними напрямами боротьби з організованою злочинністю є:
  створення правової основи, організаційних,
матеріально-технічних та інших умов для ефективної боротьби з
організованою злочинністю, організація міжнародного
співробітництва у цій сфері;
  виявлення та усунення або нейтралізація негативних соціальних
процесів і явищ, що породжують організовану злочинність та
сприяють їй;
  запобігання нанесенню шкоди людині, суспільству, державі;
  запобігання виникненню організованих злочинних угруповань;
  виявлення, розслідування, припинення і запобігання
правопорушенням, вчинюваним учасниками організованих злочинних
угруповань, притягнення винних до відповідальності;
  забезпечення відшкодування шкоди фізичним та юридичним
особам, державі;
  запобігання встановленню корумпованих зв'язків з державними
службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну
діяльність;
  протидія використанню учасниками організованих злочинних
угруповань у своїх інтересах об'єднань громадян і засобів
масової інформації;
  запобігання легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом,
використанню суб'єктів підприємницької діяльності для реалізації
злочинних намірів.
 
 
  Стаття 7. Міжнародне співробітництво
 
  Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з організованою
злочинністю грунтується на нормах міжнародного права і чинного
законодавства України, міждержавних і міжурядових договорах,
двосторонніх відомчих угодах.
 
  Розділ II
 
  СПЕЦІАЛЬНІ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ПО БОРОТЬБІ З
  ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ
 
  ( Положення статті 8 втратили чинність, як такі, що є
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 9-рп/2004 ( v009p710-04 ) від 07.04.2004 )
  Стаття 8. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і
  організованою злочинністю при Президенті України
 
  1. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю здійснює координацію діяльності всіх
державних органів, на які цим Законом покладено обов'язки
здійснювати цю боротьбу. Положення про Координаційний комітет по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю затверджується
Верховною Радою України.
  2. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю створюється у складі Голови Служби
безпеки України, заступника Голови Служби безпеки України -
керівника Головного управління по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю Служби безпеки України,
Міністра внутрішніх справ України, першого заступника Міністра
внутрішніх справ України - керівника Головного управління по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх
справ України, Голови Правління Національного банку України,
Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Голови Державного митного комітету України, начальника
Головного управління державної податкової служби України. До
складу Координаційного комітету можуть входити керівники інших
міністерств та відомств, які беруть участь у боротьбі з
організованою злочинністю.
  У засіданнях Координаційного комітету беруть участь Голова
Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією, Генеральний прокурор України, начальник
управління Генеральної прокуратури України по нагляду за
виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з
організованою злочинністю.
  3. До компетенції Координаційного комітету по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю належить:
  а) координація і сприяння діяльності органів, які беруть
участь у боротьбі з організованою злочинністю;
  б) розробка стратегії і рекомендацій щодо тактики боротьби з
організованою злочинністю;
  в) організація співробітництва з питань боротьби з
організованою злочинністю з відповідними органами інших держав та
міжнародними установами;
  г) підготовка щорічних і спеціальних доповідей (інформацій)
про стан організованої злочинності в Україні, основні напрями та
результати боротьби з нею і внесення їх на розгляд Президента
України та Верховної Ради України;
  д) вирішення питань щодо розпорядження фондом сприяння
боротьбі з організованою злочинністю.
  4. Рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю, прийняті в межах його компетенції та
відповідно до законодавства України, є обов'язковими для виконання
державними органами і посадовими особами, до яких вони звернені.
  5. Для науково-дослідного забезпечення боротьби з
організованою злочинністю при Координаційному комітеті створюється
міжвідомчий центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.
 
  Стаття 9. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою
  злочинністю органів внутрішніх справ України
 
  1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою
злочинністю органів внутрішніх справ є Головне управління по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України, управління, відділи і відділення по боротьбі з
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки
Крим, головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних
управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя
та інших міст, відповідних органів на транспорті, які
підпорядковуються відповідно Міністру внутрішніх справ Республіки
Крим, начальникам головних управлінь, управлінь внутрішніх справ.
( Пункт 1 статті 9 в редакції Закону N 4001-12 від 24.02.94 )
  2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою
злочинністю у містах (крім Севастополя) створюються в міру
необхідності і підпорядковуються управлінням по боротьбі з
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки
Крим, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей.
( Пункт 2 статті 9 в редакції Закону N 4001-12 від 24.02.94 )
  3. Створення і ліквідація відділів і відділень по боротьбі з
організованою злочинністю в містах здійснюється рішенням Кабінету
Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України,
погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією.
  4. Начальник Головного управління по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України призначається на
посаду рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністра
внутрішніх справ України, погодженим з Комітетом Верховної Ради
України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією,
і є першим заступником Міністра внутрішніх справ України.
  5. Начальники управлінь по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим,
головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних
управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста
Севастополя, відповідних органів на транспорті є відповідно
першими заступниками міністра, начальників головних управлінь,
управлінь внутрішніх справ, які призначаються і звільняються з цих
посад Міністром внутрішніх справ України за поданням відповідно
міністра, начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх
справ за погодженням з начальником Головного управління по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України. ( Пункт 5 статті 9 в редакції Закону N 4001-12 від
24.02.94 )
  6. Начальники міських відділів і відділень по боротьбі з
організованою злочинністю призначаються на посаду і звільняються з
неї Міністром внутрішніх справ Республіки Крим, начальниками
головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних
управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста
Севастополя, відповідних органів на транспорті за погодженням з
начальником Головного управління по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. ( Пункт 6
статті 9 в редакції Закону N 4001-12 від 24.02.94 )
  7. У структуру спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю входять інформаційно-аналітичні
відділи, оперативно-розшукові, а також оперативно-технічні
служби, підрозділи швидкого реагування, внутрішньої безпеки,
кадрові та інші служби. ( Частина перша пункту 7 статті 9 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 4001-12 від 24.02.94 )
  ( Частину другу пункту 7 статті 9 виключено на підставі Закону
N 4001-12 від 24.02.94 )
  8. Головне управління, управління, відділи і відділення по
боротьбі з організованою злочинністю є юридичними особами, мають
самостійні кошториси, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в
банках, печатки із зображенням Державного герба України і з своїм
найменуванням. ( Пункт 8 статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 )
 
 
 
  Стаття 10. Спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією і
  організованою злочинністю Служби безпеки України
 
  1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки України є Головне
управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
Центрального управління Служби безпеки України і відділи по
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю органів Служби
безпеки України в Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
  2. Відділи, відділення або групи по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю у містах (крім Києва та Севастополя)
створюються в міру необхідності і підпорядковуються відділам по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.
  3. Створення і ліквідація відділів, відділень або груп по
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю у містах
здійснюється за рішенням Голови Служби безпеки України за
поданням начальника Головного управління по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю, погодженим з Комітетом Верховної
Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і
корупцією.
  4. Начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки
України призначається на посаду і звільняється з неї Указом
Президента України за поданням Голови Служби безпеки України,
погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, і є заступником Голови
Служби безпеки України.
  5. Начальники відділів по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю в Республіці Крим і в областях
призначаються на посаду і звільняються з неї наказом Голови
Служби безпеки України за поданням начальника Головного
управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю,
погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією. Начальник відділу по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю в Республіці Крим
призначається також за погодженням з Головою Верховної Ради
Республіки Крим.
  6. Начальники відділів, відділень або груп по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю в містах призначаються на
посаду і звільняються з неї наказом начальника Головного
управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
Центрального управління Служби безпеки України за поданням Голови
Служби безпеки Республіки Крим, начальника обласного управління
Служби безпеки України. ( Пункт 6 статті 10 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4001-12 від 24.02.94 )
  ( Пункт 7 статті 10 виключено на підставі Закону N 4001-12
від 24.02.94 )  
  ( Пункт 8 статті 10 виключено на підставі Закону N 4001-12
від 24.02.94 )
   
  Стаття 11. Компетенція спеціальних підрозділів органів
  внутрішніх справ і Служби безпеки України
 
  Межі компетенції спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю органів внутрішніх справ України і
Служби безпеки України визначаються на основі законів України "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ),
"Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), цього Закону,
Кримінально-процесуального кодексу ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 )
та інших законів України.
 
  Розділ III
 
  ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО
  БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
 
  Стаття 12. Права спеціальних підрозділів по боротьбі з
  організованою злочинністю органів внутрішніх
  справ, Служби безпеки України та їх співробітників
 
  1. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою
злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України та
їх співробітники мають права, передбачені законами України "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ),
"Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), цим Законом та
іншими законодавчими актами України.
  2. При здійсненні заходів боротьби з організованою
злочинністю спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою
злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України
надаються повноваження:
  а) заводити оперативно-розшукові справи. Постанова про
заведення справи затверджується начальником спеціального
підрозділу;
  б) на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю одержувати від
банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ,
підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію
і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні
економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Отримання від банків
інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у
порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ). Документи та інформація
повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо - не пізніш як
протягом 10 діб; ( Підпункт "б" пункту 2 статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від
10.01.2002 )
  в) залучати до проведення перевірок, ревізій та експертиз
кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і
фінансових органів;
  г) одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і
довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом
України, Генеральною прокуратурою України, Антимонопольним
комітетом України, Фондом державного майна України,
міністерствами, відомствами, іншими державними органами України;
  д) в разі одержання фактичних даних про організовану злочинну
діяльність для їх перевірки витребувати та одержувати від
державних органів, об'єднань громадян, підприємств, установ,
організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи.
Витребовувані документи та інформація повинні бути подані негайно
або не пізніш як протягом 10 діб.
  3. За матеріалами оперативно-розшукової діяльності та
кримінальних справ спеціальні підрозділи по боротьбі з
організованою злочинністю мають право подавати до суду заяви про
скасування реєстрації і припинення діяльності суб'єктів
підприємництва, а також за наявності підстав, передбачених
Законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у
порядку, встановленому законодавством України.
  4. При здійсненні боротьби з організованою злочинністю
співробітники спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ і
Служби безпеки України мають право:
  а) за письмовим розпорядженням керівника відповідного
спеціального підрозділу входити за службовими посвідченнями на
територію, у приміщення, склади та сховища підприємств,
організацій і установ (крім іноземних, дипломатичних
представництв), незалежно від їх відомчої належності та форм
власності, у пункти пропуску через державний кордон України та
митниці, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються
підприємницькою діяльністю; ( Підпункт "а" пункту 4 статті 12 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV ( 662-15 ) від
03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року )
  б) за постановою та з санкції відповідного прокурора по
нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по
боротьбі з організованою злочинністю, а у невідкладних випадках -
з наступним повідомленням прокурора протягом доби в разі загрози
знищення, приховування або втрати предметів чи документів, які
можуть бути використані у розкритті та розслідуванні злочинної
діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси,
приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під
охорону, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності
фізичних та юридичних осіб, вилучати предмети і документи із
складанням відповідного акта. Копії акта вручаються громадянину чи
представнику підприємства, установи, організації.
  5. Оперативні управління, відділи та відділення спеціальних
підрозділів мають повноваження органу дізнання. Спеціальні
підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю можуть
порушувати і розслідувати, передавати через відповідного прокурора
по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами за
підслідністю в інші органи внутрішніх справ і Служби безпеки
України кримінальні справи про виявлені ними злочини, у такому
ж порядку витребувати і приймати від них до свого провадження
кримінальні справи про злочини, вчинені організованими злочинними
угрупованнями. Питання вирішення спорів про підслідність
зазначених кримінальних справ регулюються цим Законом і
Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ).
 
  Розділ IV
 
  ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З
  ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
 
  Стаття 13. Використання негласних співробітників
 
  1. При здійсненні боротьби з організованою злочинністю
спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю
органів внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право,
якщо інших заходів для розкриття організованої злочинності та
притягнення винних до відповідальності недостатньо,
використовувати штатних і нештатних негласних співробітників, які
вводяться під легендою прикриття в організовані злочинні
угруповання.
  2. Введення негласного співробітника в організовані злочинні
угруповання здійснюється за наявності відомостей про організовану
злочинну діяльність та на підставі письмового доручення.
  3. Для виконання доручення негласний співробітник вправі під
легендою прикриття вступати в трудові, цивільно-правові та інші
відносини. Шкода або збитки, завдані діями негласного
співробітника під час виконання доручення, відшкодовуються за
рахунок державного бюджету. Негласний співробітник не несе
відповідальності за завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії
були необхідними для виконання доручення.
  4. Питання діяльності негласних співробітників, соціальні та
інші гарантії для них регулюються Положенням про негласного
співробітника спеціального підрозділу по боротьбі з організованою
злочинністю, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
  Стаття 14. Використання учасників організованих
  злочинних угруповань у боротьбі з
  організованою злочинністю
 
  1. Для здійснення заходів боротьби з організованою
злочинністю спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ і
Служби безпеки України мають право залучати до співробітництва
учасників організованих злочинних угруповань на підставі
письмового доручення та відповідно до нормативних актів
Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.
  2. Учасник організованого злочинного угруповання може бути
частково або повністю звільнений від кримінальної відповідальності
та покарання, якщо він у процесі оперативно-розшукової діяльності,
попереднього розслідування чи судового розгляду справ сприяє
викриттю організованих злочинних угруповань та вчинених ними
злочинів, притягненню винних до відповідальності, відшкодуванню
шкоди фізичним та юридичним особам і державі.
 
  Стаття 15. Використання спеціальних технічних засобів у
  боротьбі з організованою злочинністю
 
  1. У боротьбі з організованою злочинністю спеціальним
підрозділам органів внутрішніх справ і Служби безпеки України
надається право за попередньою санкцією прокурора додатково
використовувати спеціальні технічні засоби у випадках:
  а) контролю, фіксації і документування розмов та інших дій
осіб за наявності підстав вважати їх причетними до організованої
злочинної діяльності;
  б) фіксації та документування факту телефонної розмови між
громадянами, надсилання листа або телеграфного повідомлення, без
порушення таємниці змісту телефонної розмови, листа або
телеграфного повідомлення;
  в) забезпечення особистої безпеки і безпеки житла, майна
співробітників спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ і
Служби безпеки України, учасників кримінального судочинства, їх
близьких родичів, за їх згодою, в разі загрози заподіяння їм шкоди
у зв'язку з їх участю в боротьбі з організованою злочинністю.
  2. В інших випадках спеціальні підрозділи по боротьбі з
організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби
безпеки України застосовують технічні засоби в порядку, що
визначається Законом України "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ).
  3. Фактичні дані, одержані та зафіксовані співробітниками
спеціальних підрозділів із застосуванням технічних засобів, можуть
бути використані як докази в судочинстві.
 
  Розділ V
 
  ВЗАЄМОДІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ З
  ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
 
  Стаття 16. Взаємодія органів прокуратури, внутрішніх справ,
  Служби безпеки України у питаннях боротьби з
  організованою злочинністю
 
  1. З метою забезпечення взаємодії органів прокуратури,
внутрішніх справ і Служби безпеки України у штатних розписах
центральних апаратів зазначених органів передбачаються посади
осіб, до функціональних обов'язків яких входить здійснення
взаємодії у питаннях боротьби з організованою злочинністю.
  2. У Республіці Крим, областях і містах, у відповідних
органах прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України
функції щодо забезпечення взаємодії покладаються на прокурорів,
які здійснюють нагляд за виконанням законів спеціальними
підрозділами органів внутрішніх справ та Служби безпеки України по
боротьбі з організованою злочинністю, на керівників спеціальних
підрозділів та відповідальних працівників територіальних органів
прокуратури, внутрішніх справ та Служби безпеки України.
  3. Обмін оперативною інформацією між спеціальними
підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів
внутрішніх справ і Служби безпеки України щодо спільних заходів
здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних
спеціальних підрозділів.
  4. Умови і порядок обміну інформацією між спеціальними
підрозділами органів внутрішніх справ і Служби безпеки України
регулюються спільними нормативними актами Міністерства внутрішніх
справ і Центрального управління Служби безпеки України.
  5. Передача оперативної інформації спеціальними підрозділами
по боротьбі з організованою злочинністю територіальним та іншим
органам внутрішніх справ і Служби безпеки України допускається
тільки за згодою і за письмовим розпорядженням керівника
відповідного спеціального підрозділу.
  6. Територіальні та інші органи внутрішніх справ і Служби
безпеки України (у межах відомств) зобов'язані передавати
відповідним спеціальним підрозділам оперативну інформацію,
документи та інші матеріали, пов'язані з організованою
злочинністю, а також кримінальні справи через відповідного
прокурора на письмову вимогу спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю.
  Керівники територіальних та інших органів внутрішніх справ,
Служби безпеки України забезпечують взаємодію із спеціальними
підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю і сприяють
виконанню поставлених перед спеціальними підрозділами завдань.
 
  Стаття 17. Взаємодія спеціальних підрозділів по боротьбі з
  організованою злочинністю з іншими державними
  органами
 
  1. У сфері боротьби з організованою злочинністю Головне
управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства
внутрішніх справ України і Головне управління по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України
взаємодіють з Національним банком України, Міністерством фінансів
України, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України,
Державним митним комітетом України, Фондом державного майна
України, Антимонопольним комітетом України, спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах
охорони державного кордону України та іншими міністерствами і
відомствами. ( Пункт 1 статті 17 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з
01.08.2003 року )
  2. Для забезпечення взаємодії за рахунок штатної чисельності
Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю
Міністерства внутрішніх справ і Головного управління по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України або
в межах встановленої чисельності апарату міністерств і відомств
за поданням керівників Головного управління Міністерства
внутрішніх справ і Головного управління Служби безпеки України
можуть вводитися посади помічників керівників відповідних
міністерств і відомств з питань взаємодії в боротьбі з
організованою злочинністю.
  3. Зазначені п<

Вернуться в раздел