Штаб мониторинга деятельности правоохранительных органов


Вернуться в раздел

УПК и ГНАУ

 ОГЛЯД, ОСВIДУВАННЯ, ВIДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ
  ТА ОБСТАВИН ПОДIЇ
 
  Стаття 190. Проведення огляду
 
  З метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів,
з'ясування обстановки злочину, а також інших обставин, які мають
значення для справи, слідчий проводить огляд місцевості,
приміщення, предметів та документів.
  Огляд місця події у невідкладних випадках може бути
проведений до порушення кримінальної справи. В цих випадках, при
наявності для того підстав, кримінальна справа порушується негайно
після огляду місця події.
  Про результати огляду слідчий складає протокол.
  Огляд житла чи іншого володіння особи проводиться лише за
вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням
порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.
Постанова судді оскарженню не підлягає.
  У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя
людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які
підозрюються у вчиненні злочину, а також за письмовою згодою
володільця огляд житла чи іншого володіння особи може бути
проведено без постанови судді.
  Для проведення у невідкладних випадках огляду місця події в
житлі чи іншому володінні особи, який здійснюється за її заявою
або повідомленням про вчинений щодо неї злочин, а так само у разі
відсутності цієї особи або неможливості отримати від неї згоду на
проведення невідкладного огляду місця події, рішення суду не
потребується.
  У випадках, передбачених частинами п'ятою і шостою цієї
статті, слідчий в протоколі огляду обов'язково зазначає причини,
що обумовили проведення огляду без постанови судді, та протягом
доби з моменту проведення цієї дії повідомляє про здійснений огляд
житла чи іншого володіння особи та його наслідки прокурора, який
здійснює нагляд за досудовим слідством.
( Стаття 190 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 ) 
  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
  Н А К А З
 
  08.11.2005 N 493
 
  Зареєстровано в Міністерстві
  юстиції України
  25 листопада 2005 р.
  за N 1427/11707
 
 
  Про затвердження Iнструкції про порядок
  вилучення посадовими особами органів державної
  податкової служби України оригіналів та копій
  фінансово-господарських та бухгалтерських документів
 
 
  Відповідно до пункту 9 статті 11 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ), підпункту 9.4.1 пункту 9.4
статті 9 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) та з метою встановлення єдиного порядку
вилучення посадовими особами органів державної податкової служби
України оригіналів та копій фінансово-господарських та
бухгалтерських документів Н А К А З У Ю:
 
  1. Затвердити Iнструкцію про порядок вилучення посадовими
особами органів державної податкової служби України оригіналів та
копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів
(додається).
 
  2. Директору Департаменту контрольно-перевірочної роботи
Довгалю С.О. в установленому порядку подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
  3. Начальнику Управління по зв'язках із засобами масової
інформації (прес-служби) Штольку О.В. у десятиденний строк після
державної реєстрації цього наказу забезпечити його оприлюднення у
засобах масової інформації.
 
  4. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
 
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Горбанського Б.М.
 
 Голова О.I.Кірєєв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва А.В.Дашкевич
 
 Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
 
 Рада підприємців України
 
 Голова Ради Ксенія Ляпіна
 
 
 
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Державної податкової
  адміністрації України
  08.11.2005 N 493
 
  Зареєстровано в Міністерстві
  юстиції України
  25 листопада 2005 р.
  за N 1427/11707
 
 
  IНСТРУКЦIЯ
  про порядок вилучення посадовими особами
  органів державної податкової служби України
  оригіналів та копій фінансово-господарських
  та бухгалтерських документів
 
 
  1. Загальні положення
 
  1.1. Цю Iнструкцію розроблено відповідно до Закону України
"Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) та
інших нормативно-правових актів з питань оподаткування.
 
  1.2. Ця Iнструкція регулює відносини органів державної
податкової служби України (далі - органи державної податкової
служби) та платників податків при вилученні посадовими особами
органів державної податкової служби при проведенні перевірок
підприємств, установ та організацій копій фінансово-господарських
та бухгалтерських документів, які свідчать про приховування
(заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів
(обов'язкових платежів), та при проведенні арешту активів платника
податків на підставі рішення суду - оригіналів первинних
фінансово-господарських та бухгалтерських документів.
 
  1.3. Для цілей цієї Iнструкції поняття "платник податків"
визначається як підприємство, установа, організація (у разі
проведення перевірок) та відповідно до статті 1 Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (у разі
арешту активів).
 
  2. Документи, що можуть вилучатися
 
  2.1. Вилученню підлягають такі фінансово-господарські та
бухгалтерські документи (або їх копії): первинні документи
(письмові свідоцтва), що фіксують та підтверджують господарські
операції, включаючи розпорядчі документи та дозволи платника
податків на проведення таких операцій, грошові документи, облікові
регістри (тобто носії спеціального формату (паперові, електронні)
у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо,
призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого
нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних
документів, що прийняті до обліку), кошториси, декларації та інші
документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, зборів
(обов'язкових платежів) до бюджету, а також інші матеріали та
розрахунки, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів
оподаткування та факти порушень нормативно-правових актів з питань
оподаткування, за винятком документів, що містять відомості, які
становлять державну таємницю.
 
  2.2. Забороняється вилучення у платників податків документів,
що не підтверджують фактів порушення законів України про
оподаткування.
 
  3. Порядок та оформлення вилучення
  оригіналів (копій) документів і повернення
  (передачі) оригіналів документів
 
  3.1. При вилученні оригіналів фінансово-господарських та
бухгалтерських документів посадова особа органу державної
податкової служби ознайомлює представника платника податків з
рішенням суду про арешт активів.
 
  3.2. Перед вилученням оригіналів (копій) документів посадова
особа органу державної податкової служби визначає перелік тих
документів, які (копії яких) підлягають вилученню.
 
  3.3. У разі відмови платника податків добровільно надати
документи (їх засвідчені копії) посадовій особі органу державної
податкової служби нею складається акт довільної форми, що
засвідчує факт такої відмови, із зазначенням посади, прізвища,
ім'я та по батькові представника платника податків та переліку
документів, які йому було запропоновано надати. Зазначений акт
підписується посадовою особою органу державної податкової служби
та представником платника податків. У разі відмови платника
податків від підпису зазначеного акту в ньому вчиняється
відповідний запис.
 
  3.4. Посадова особа органу державної податкової служби
здійснює перегляд документів, оригінали (копії) яких підлягають
вилученню. У разі виявлення недооформлених томів документів
(непідшиті, непронумеровані, непідписані тощо) ці документи
дооформлюються платником податків відповідно до вимог оформлення
документів і документообігу в бухгалтерському та податковому
обліку в присутності посадової особи органу державної податкової
служби.
 
  3.5. Вилучення оригіналів (копій) документів здійснюється
посадовими особами органу державної податкової служби в
присутності представника платника податків. Посадова особа органу
державної податкової служби знімає копії з документів, що
вилучаються, або копії яких вилучаються, використовуючи
копіювальну техніку платника податків (за згодою), або копіювальну
техніку органів державної податкової служби.
  При вилученні посадовими особами органів державної податкової
служби копій документів зазначені копії у встановленому порядку
засвідчуються платником податків, що перевіряється.
  При вилученні оригіналів документів орган державної
податкової служби залишає платнику податків копії вилучених
документів із зазначенням на них підстави, дати вилучення
оригіналів, посади, прізвища, ініціалів особи, яка проводила
вилучення. У разі відсутності копіювальної техніки у платника
податків або його відмови у її наданні копії вилучених оригіналів
документів із зазначенням на них вищенаведеної інформації
передаються платнику податків не пізніше наступного робочого дня
після вилучення.
 
  3.6. Вилучення оригіналів (копій) документів оформляється
описом за формою згідно з додатком 1 (далі - Опис), в якому
зазначаються дата, підстави для вилучення документів, назва органу
державної податкової служби, посади, прізвища, імена та по
батькові посадових осіб, які проводять вилучення, а також
прізвища, імена та по батькові представника платника податків та
інших осіб, у присутності яких проведено вилучення, назви, номери
та дати, кількість аркушів вилучених оригіналів документів (копій)
та назви справ, з яких їх вилучено, та інші відомості, передбачені
формою Опису. Опис засвідчується (скріплюється) підписами
посадових осіб органу державної податкової служби та представників
платника податків.
 
  3.7. Копія Опису, складеного посадовими особами органу
державної податкової служби, вручається під підпис представнику
платника податків. Якщо представник платника податків
відмовляється від засвідчення Опису або від підпису про отримання
копії Опису, то посадові особи органу державної податкової служби,
які здійснюють вилучення документів, роблять відмітку про відмову
в Описі.
 
  3.8. Представник платника податків та інші особи (у разі їх
присутності) мають право робити заяви з приводу дій посадових осіб
органу державної податкової служби, які викликають незгоду, про що
робиться відмітка в Описі.
 
  3.9. Якщо платник податків відмовляється від отримання копій
з оригіналів документів, що вилучаються, посадова особа органу
державної податкової служби, яка здійснює вилучення документів,
робить про це відмітку в Описі.
 
  3.10. Вилучені оригінали (копії) документів передаються на
зберігання до органу державної податкової служби посадовій особі,
яка відповідає за їх зберігання, та зберігаються у спеціальному
приміщенні, яке обладнано охоронною і протипожежною сигналізацією
та має стелажі. Вікна приміщення повинні бути заґратованими, а
двері - металевими або оббитими металом. За відсутності такого
приміщення вилучені документи зберігаються в сейфі або металевій
шафі. На вилучених оригіналах документів забороняється робити
будь-які відмітки та написи.
 
  3.11. Вилучені оригінали документів повертаються платнику
податків, у якого було здійснено вилучення, під підпис про
одержання документів. При цьому, а також при передачі за рішенням
керівника органу державної податкової служби вилучених оригіналів
документів платника податків підрозділам податкової міліції або у
випадках, передбачених законодавством, - іншим правоохоронним
органам складається Опис повернутих/переданих документів, що
вилучені зі справ (згідно з додатком 2), із зазначенням: назви
органу державної податкової служби, посад, прізвищ, імен та по
батькові посадових осіб, які повертають/передають документи, а
також прізвищ, імен та по батькові представників платника податків
чи посад, прізвищ, імен та по батькові посадових осіб, яким
повертаються/передаються документи, назв документів, їх номерів,
дат та кількості аркушів повернутих /переданих документів.
 
  3.12. Зазначені в пунктах 3.6, 3.11 розділу 3 цієї Iнструкції
Описи в день їх складання реєструються у єдиному спеціальному
журналі (додаток 3), який ведеться структурним підрозділом, до
функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної
кореспонденції органу державної податкової служби.
 
 Директор Департаменту
 контрольно-перевірочної роботи С.О.Довгаль
 
 
  Додаток 1
  до Iнструкції про порядок
  вилучення посадовими особами
  органів державної податкової
  служби України оригіналів
  та копій
  фінансово-господарських
  та бухгалтерських документів
 
 
  ОПИС
  N________ від "___"___________ 200 __ року
  оригіналів /копій документів, що вилучені зі справ
  (необхідне підкреслити)
 
 
  На підставі пункту 9 статті 11 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" та(або) на підставі рішення суду
__________________________________________________________________
  (назва суду)
__________________________________________________________________
  (заповнюється у разі вилучення оригіналів документів)
 
від "___" _______200_ року у _____________________________________
__________________________________________________________________
  (повне найменування /прізвище, ім'я та по батькові/ платника
  податків, у якого здійснюється вилучення,
  його місцезнаходження /місце проживання/)
__________________________________________________________________
  (назва державного податкового органу, який здійснює вилучення)
 
в особі __________________________________________________________
  (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб,
_________________________________________________________________,
  які здійснюють вилучення документів)
 
у присутності* ___________________________________________________
  (посади, прізвища, імена, по батькові
  присутніх осіб)
 
вилучено оригінали/копії документів:
  (необхідне підкреслити)
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Вилучені оригінали/копії ¦ Назва ¦ Кількість ¦Примітка¦
¦з/п¦ документів (необхідне ¦ справи, з ¦ аркушів ¦ ¦
¦ ¦ підкреслити) ¦ якої ¦ (словами) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ вилучено ¦ ¦ ¦
¦ ¦--------------------------¦ оригінали ¦ ¦ ¦
¦ ¦ назва ¦номер ¦ дата ¦ (копії) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ документа¦ ¦ ¦ документів ¦ ¦ ¦
¦---+----------+------+--------+------------+-----------+--------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------
 
Усього вилучено оригіналів/копій документів ______________________
  (необхідне підкреслити)
__________________________________________________________________
  (кількість одиниць записати цифрою та словами)
 
на_________________________________________________________аркушах
  (кількість аркушів записати цифрою та словами)
 
  Відмітка про відмову від одержання копій з оригіналів
документів, що вилучаються, ______________________________________
__________________________________________________________________
 
  Опис, складений посадовою особою органу державної податкової
служби, записано правильно.
 
 ОПИС ЗАСВIДЧИЛИ:
 ________________________________ __________ ______________
  (посади осіб, які здійснювали (підпис) (ініціали,
  вилучення, назва органу прізвище)
  державної податкової служби)
 
 _________________________________ __________ ______________
  (посади представників платника (підпис) (ініціали,
  податків, у якого здійснювалося прізвище)
  вилучення)
 
  Відмітка про відмову представників платника податків від
засвідчення опису ________________________________________________
 
  Присутні*:
 _____________________________ _____________ ______________
  (посади осіб, які присутні) (підпис) (ініціали,
  прізвище)
 
  Заяви і зауваження, які зробили представники платника
податків або присутні особи* (перед текстом зауважень указати
прізвище, ініціали та посаду особи, яка зауважує):________________
__________________________________________________________________
 
Копію опису та копії з
оригіналів документів, які
вилучені, одержав: "___" ___________ 200 __ року
 
 _______________________________ ____________________
 (посада, прізвище та ініціали (підпис)
 представника платника податків)
 
---------------
  * У разі присутності інших осіб
 
 
  Додаток 2
  до Iнструкції про порядок
  вилучення посадовими особами
  органів державної податкової
  служби України оригіналів
  та копій
  фінансово-господарських
  та бухгалтерських документів
 
 
  ОПИС
  N________ від "___"___________ 200 __ року
  повернутих/переданих оригіналів документів,
  що вилучені зі справ
  (необхідне підкреслити)
 
 
  Вилучені згідно з описом N ____ від "___"_________ 200__ року
оригінали документів у ___________________________________________
__________________________________________________________________
  (повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) платника
  податків, у якого були вилучені оригінали документів, його
  місцезнаходження /місце проживання/)
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (назва державного податкового органу, який здійснює
  повернення або передачу)
 
в особі __________________________________________________________
  (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб,
_________________________________________________________________,
  які повертають або передають документи)
 
у присутності* ___________________________________________________
  (посади, прізвища, імена, по батькові
  присутніх осіб)
 
повертає/передає _________________________________________________
  (необхідне (посади, прізвища, імена та по батькові
 підкреслити)
__________________________________________________________________
  осіб, яким повернуто або передано раніше вилучені документи)
 
оригінали документів:
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Повернуті (передані) ¦ Назва ¦ Кількість ¦Примітка¦
¦з/п¦ оригінали документів ¦ справи, з ¦ аркушів ¦ ¦
¦ ¦--------------------------¦ якої були ¦ (словами) ¦ ¦
¦ ¦ назва ¦номер ¦ дата ¦ вилучені ¦ ¦ ¦
¦ ¦ документа¦ ¦ ¦ документи ¦ ¦ ¦
¦---+----------+------+--------+------------+-----------+--------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------
 
Усього повернуто/передано документів _____________________________
  (необхідне підкреслити)
__________________________________________________________________
  (кількість одиниць записати цифрою та словами)
 
на_________________________________________________________аркушах
  (кількість аркушів записати цифрою та словами)
 
  Опис, складений посадовою особою органу державної податкової
служби, записано правильно.
 
 ПОВЕРНЕННЯ (ПЕРЕДАЧУ) ЗАСВIДЧИЛИ:
 
 ________________________________ __________ ______________
 (посади осіб, які здійснювали (підпис) (ініціали,
 повернення або передачу прізвище)
 документів, назва органу
 державної податкової служби)
 
 ________________________________ __________ ______________
  (посади представників платника (підпис) (ініціали,
  податків, якому повернуто прізвище)
  документи)
 
 або
 ________________________________ __________ ______________
  (посади осіб, яким передано (підпис) (ініціали,
  документи) прізвище)
 
 Присутні*:
 
 _____________________________ _____________ ______________
  (посади осіб, які присутні) (підпис) (ініціали,
  прізвище)
 
 Копію опису документів одержав: "___" ___________ 200 __ року
 
 _________________________________ ____________________
 (посада, прізвище та ініціали (підпис)
 особи, якій вручена копія опису)
 
---------------
  * У разі присутності інших осіб
 
 
 
  

Вернуться в раздел