Штаб мониторинга деятельности правоохранительных органов


Вернуться в раздел

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ТИМЧАСОВОГО РЕЄСТРАЦІЙНОГО ТАЛОНА ПОЯСНЕННЯ

до протоколу складеному «____» року
Я, року керував
автомобілем марки реєстраційний № та був зупине¬
ний співробітником ДАІ який склав протокол та виніс постано¬
ву про адміністративне правопорушення на підставі відсутності у мене тимчасового
регистраційного талона.
Винним себе не визнаю за таких підстав:
1. У відповідності до Цивільного Кодексу України
Стаття 190. Майно: «Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнають¬ся речовими правами.»
Стаття 395. Види речових прав на чуже майно
1. Речовими правами на чуже майно є:
1) право володіння;
Стаття 397. Суб'єкти права володіння чужим майном
1. Володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе.
Стаття 398. Виникнення права володіння
1. Право володіння виникає на підставі договору з власником або особою, якій май¬
но було передане власником, а також на інших підставах, встановлених законом.
2. У відповідності до ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про дорожній рух»
Стаття 16. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу
Водій має право: керувати транспортним засобом і перевозити пасажирів або вантажі на дорогах, вулицях та в інших місцях, де рух транспорту не заборонено у встановленому по¬рядку; довіряти у встановленому порядку право користування і розпорядження приватним транспортним засобом іншій особі, яка має відповідне право на керування;
Водій зобов'язаний:
мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служ¬би правопорядку у Збройних Силах України передавати для перевірки посвідчення, реєстраційні та інші документи, що підтверджують право на керування транспортним за¬собом, а також дорожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях), а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та ліцензійну картку на автомобільний транс¬портний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів;
(абзац другий частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 15.05.2003 р. N 743-IV, від 01.07.2004 р. N 1961-IV, від 19.01.2006 р. N 3370-IV)
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КОДЕКСУ про Аміністративні Порушення
«Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред'явили їх для перевірки
Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред'явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, тало¬на до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право користуван¬ня чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодав¬ством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документів на ван¬таж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само поліса (дого¬вору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників назем¬них транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка»),
У відповідності до З А К О Н У У К Р А Ї Н И «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»
1.6. власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або законними володільцями (користувачами) наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, опера¬тивного управління, на основі договору оренди, довіреності або правомірно експлуату¬ють транспортний засіб на інших законних підставах;
У відповідності до Конституції України: Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого само¬врядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
У відповідності до П О С Т А Н О В И КАБМІНУ від 10 жовтня 2001 р. N 1306 «Про Пра¬вила дорожнього руху»
1.10. Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення:
власник транспортного засобу - фізична або юридична особа, яка володіє майнови¬ми правами на транспортний засіб та має на це відповідні документи;
2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:
б) реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Зброй¬них Сил - технічний талон), а у разі відсутності в транспортному засобі його власника ( хто такий власник див. вище), крім того, - свідоцтво про право спільної власності на цей транспортний засіб чи тимчасовий реєстраційний талон;
«свідоцтво про право спільної власності», «тимчасовий реєстраційний талон» - ці доку¬менти не передбачені жодним Законом України. Як правовій документ вони не існують!!! Таким чином я вважаю, що:
1. В АВТОМОБІЛІ за КЕРМОМ ПЕРЕБУВАЮ Я, ОСОБА ЯКА МАЄ МАЙНОВЕ ПРАВО ВОЛОДІННЯ із відповідним документом - ДОВІРЕНІСТЮ.
2. Я, відповідно до п. 1.10 Правил Дорожнього Руху є ВЛАСНИКОМ АВТОМОБІЛЯ, оскільки маю МАЙНОВЕ ПРАВО ВОЛОДІННЯ та ВІДПОВІДНИЙ ДОКУМЕНТ – ДОВІРЕНІСТЬ!
СПІВРОБІТНИКУ ДАІ мною були пред’явлені наступні документи:
- посвідчення водія  
-талон до поствідчення водія  
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ № видане  
-довіреність від імені посвідчена  
яка дає мені право на керування та розпорядження цим транспортним засобом. Таким чинном вважаю, що складу правопорушення в моїх діях немає.
  200__ року Підпис  

 

Вернуться в раздел